historické mapy Lomnice 13.stol-1989

Výstřižek.JPG
 Velkoformátová mapa, několik desítek let po vzniku Lomnice ukazuje přibližnou podobu kolem roku 1260, lánová ves v období vrcholného středověku. Mapa vychází z linií mapy z roku 1620 a je konfrontována s ideálním stavem, jak se ves lánového typu vysazovala. Ta nejširší role patřila prvním Vladykům Lomnice, Košíkům. Proč byli první doloženi Košíkové, to se dozvíte v sekci o Lomnici a okolí, vznik a historie Lomnice , kde je opis z knih donací k církevním institucím. Přípravy mapy, rok 2014, kresleno 2015.     A.Prášil
mapa bude znovu aktualizována-upřesněna, bude k vidění na 5 výstavě map.
 

 

Na 3.výstavě map byla vystavena v září 2018, tato mapka byla zaměřena pouze na kamenné zdi kolem tvrze s náznakem zástavby,
nyní je hotova její následovnice k 7.10.2018 kde již je zakreslena vnitřní zástavba. Mapa bude představena na 5.výstavě map.
Rok 1390  mapa odvozena od  mapy 1620, 1260 dále s přihlédnutím s výsledky archeologického průzkumu zámku.
Mapu budu částěčně předělávat tak jako mapu 1260, kvůli novým poznatkům.
 
 

 

mapa 1460 scan 1, opr.7  2018 aktualní 2tisk .jpg
 Pohledová mapa, přibližná podoba, rok 1460, i když ukazuje stav kolem roku 1470, po přestavbách tvrze, v další aktualizaci musím datum posunout.. Tvrz typu s plášťovou zdí, v aktualizaci 2018 je brán důraz na výsledky archeolog.průzkumu a z toho odvozené uspořádaní zdí.  Doporučený rozměr A1. V této době byl v Lomnici dřevěný kostel, Tvrz a pivovar s mlýnem (Pod hrází). 
 
 
 
 Renezanční zámek  1580, za Valdštejnů, za 10 let postihne Lomnici požár, který neušetří ani zámek, uskupení budov v oblasti za zámkem v místě budoucího pivovaru  je odhad. Před rokem 1660  tam stál dle Urbáře ovčín, zřejmě jako součást panského dvora. Ovčíny měla Lomnice v té době dva. Formát A4. Kresleno A.Prášil 2014. Dal jsem sem novější aktualizaci 2015, aktualizace 2017 je v přípravě v Paint.netu.


 
zámek 1580 třetí aktual..jpg
 Dokončeno leden 2018. Bude představeno na 5. výstavě map.
NOVÉ Městečko Lomnice v roce 1520, přibližná podoba pohledová ikonografie, kresleno rok 2000 62x53cm, předěláno únor/březen  2020 na pohledovou.  Mapa č.12

Bude vystavena na 5.výstavě map.

Kostel sv.Mikuláše postaven byl znovu z kamene po požáru v r. 1592. Dřevěná zvonice stála vedle kostela, byla také zasažena požárem, v r. 1652 byla zvonice rozebrána a přenesena na nový hřbitov ( dle dendrologického průzkumu zvonice zjistila Lenka Morávková) . Vizualizace dle dendrologického průzkumu zvonice a sesterského kostela v Horní Branné který nechal vystavět v.r.1557 Vilém z Valdštejna, to je ten který vystavěl v Lomnici renezanční zámek. A dále dle popisů jednotlivých domů kolem kostela dle J.J.Fučíka. Uložení renezančních krypt nám může dát původní šířku kostela, který byl o cca 3 metry na šířku kratší a to i dle ověřeného nákresu. Bude se ještě upřesňovat.

  A.Prášil 2017
kostel lomnice 1592 4.jpg
Výstřižek.jpg
Rok 1620, podle spisů J.J.Fučíka a tentokrát mapy Lomnice ukazující r.1714, informací z archívů. Pro lepší orientaci jsem zapsal do mapy čísla popisná ze čtvrtého číslování, mapa je tedy kompatibilní se sešity Popisu a dějiny okresu Lomnického od J.J.Fučíka. Čím více se jde do historie tím více může být nepřesností v umístění   jednotlivých budov statků, důležité je v této době, že přibližně v těch místech statek byl. Pro přesné dohledání by byla potřeba celoplošně archeologie a to už dnes není možné. A.Prášil 2015 Velkoformát 120 x 80cm.  


Aktualizace, 2016, 2017

 

 přibližná podoba Lomnického renezančního zámku bez kašny na nádvoří, pohled do 16-17.století na hlavní budovu dle popisu urbáře panství 1670, částečně dle sesterského zámku v Horní Branné a rozsahu renezančního sklepení, v té době to bylo přízemí. Formát A4, kresleno A.Prášil 2014.
Zde je aktualizace z.r.2018. Od října 2018 je zobrazení renezančního zámku  na stálo vystaveno v Lomnickém městském muzeu a galerii.
renezanční zámek 5 aktualní zm..jpg
pohled.JPG
.


šipka na pomocné mapě vpravo ukazuje místo pohledu na kreslené podobě zámku obrázek vlevo.
MAPA 29

MAPA 29

AKTUALIZACE č.5 z r.2019, v roce 2007, dle překladu Urbáře panství Lomnice z. r.1667od J.J.Fučíka, vyobrazení zahrady se zámkem z Lomnického Kancionálu z r.1582 , katastrální mapy z.r.1845 ze Státního archívu v Semilech jsem se pokusil o hrubou možnou podobu renezančního Lomnického zámku z r.1667.Shodných osm bodů s hlavním důkazem, najdete zde http://lomnicemapy.webgarden.cz/rubriky/o-lomnici-a-okoli/zobrazeni-casti-renezancniho  mapa byla přestavena poprve na 4.výstavě map v roce 2019, kde jste si ji mohli zakoupit.
Pohledová panoramatická mapa, byla vystavena v Továrně mastných na Dnech architektury. Částečně dle archeologického průzkumu pivovaru Radka Nováka. K nahlédnutí na vyžádání. A.Prášil 2017.
 
Výstřižek1714.JPG
Rok 1714, podle sešitů Popis a Dějiny okresu Lomnického od J.J.Fučíka a nejstarší katastrální mapy Lomnice z r.1845 ze státního archívu v Semilech  a archívu Morzinů. Mapa ukazuje Lomnici  tři roky poté  co zanikly při zámku panské zahrady a bylo vystavěno Nové Město. Mapa doplněna pro lepší orientaci o čísla popisná ze čtvrtého číslování, i když tenkrát číslování domů ještě nebylo. Na mapě jsou vykresleny i jednotlivé pozemky k domům a jména držitelů jednotlivých domů. Dále jsou zde uvedeny odkazy na mapě aby se vědělo kde co bylo dohledáno. První verze mapy zde byla od roku 2007 v letech  2010 a 2014 byla aktualizována .Nyní je v nové aktualizaci 2017 .Velkoformát 119x70cm. Mapa č.16. A.Prášil. Ještě vysvětlení proč některé mapy nedodržují vertikální linii sever jih, jde o to, že jsem nechtěl přijít o oblast  Babylonu, o kterou bych stočením mapy přišel, je to neobvyklé ale raději stočím růžici na mapě. Poslední aktualizace 2018                    
1714%20dl.jpg
V roce 2003 jsem do  Lomnických novin vytvořil černobílou  mapku s popisem vývoje Dolení Lomnice . K lepší orientaci je přerušovanou čarou vyznačena nynější silnice. Rok 1714, kresleno v září 2003, formát A4.. Nově jsem sem dal vylepšenou barevnou verzi s číslama ze čtvrtého popisného číslování .   
Pohledová panoramatická mapa, byla vystavena v Továrně mastných na Dnech architektury. Částečně dle archeologického průzkumu pivovaru Mgr.Radka Nováka. K nahlédnutí na vyžádání. Opět bude vystavena na 5. výstavě map a rekonstrukcí. A.Prášil 2017.
1. vojenské mapování Lomnice vyšlo jako jedno z nejhůře zmapovaných. Protože se mapovalo od oka a nejspíše ve spěchu. Také nebyla zakreslena spousta domů a velmi viditelná je deformace zámeckého rybníka a tím pádem i cest, absence budov pivovaru a špatně zakreslené Nové Město poukazuje na hodně spěšné mapování. Dolení Lomnice byla vyvedena úplně z cesty, toky zcela spleteny.
Z mapy jsem musel odfiltrovat původní domy a cesty, vložit  Lomnici z mé mapy 1714 a dokreslit do stavu 1780, poté jsem retušoval  přechody terénu a doupravil toky, jak je známo tak žádný potok neteče do kopce.Jelikož první vojenské mapování je první podrobné zachycení Lomnice, její provedení mě....nemám slov ..
 
lomnice 1780..jpg
lomnice 1780 oprava aktual.tisk zm..jpg
MAPA 15

MAPA 15

Tato mapa je s velkou mapou obor, největší moji mapou. Velkoformát 132x100. Dle katastrálních map Lomnice 1845 ze státního okresního archívu v Semilech jsem překreslil a převodem čísel parcelních na popisná jsem opatřil tuto mapu čísly popisnými v srpnu 2000, zde je v nedokončené verzi(chybí některé role a hranice pozemků) v Továrně mastných na výstavě jste mohli vidět již skoro dokončenou aktualizovanou verzi, mapa je vhodná k k rychlému dohledání čísel popisných čtvrtého popisného číslování s Dějiny a popisu okresu Lomnického od J.J.Fučíka, kde je popis všech domů.To samé platí o mapě Lomnice 1620, 1714 . Mapa č.15 A.Prášil.
lomni1825.jpg
pohled rozšířený úhel, pokus o rekonstrukci Lomnického náměstí z r.1825 dle neznámého nákresu z muzea, děkuji p.Janu Drahoňovskému za poskytnutí nákresu. Rok 2004 - 2015, 42x79 cm.   Mapa č.23b    
  
 
 velkoformát, nejpodrobnější na podkladech vrstevnicového základu po 2 metrech, říkám ji tisíciletá i když obory jsou zde od konce 16 století, prolínají se zde 3 dochované revirní mapy z předminulého století, pomístní názvy, naleziště, hranice bývalých rolý , staré lomy, původní obraz Pekloveské hájenky jenž musela ustoupit trati, hranice oplocení obor, hranice oplocení vnitřních pozemků, Mršník v oboře, mezníky, liniové mezníky, původní středověké úvozy, cesty, datace vzniku jednotlivých částí, upřesněný výškopis z laserového skenování z r.2010, apod.  Zpracováno roky 2012-2017. Mapa zatím neveřejná zdůvodu pozic kamenných mezníků a jejich scizení.
a cesta.JPG
  Lomnice nad Popelkou obora. Obora Velká byla převážně na Chlumském katastru a Malá obora na Lomnickém katastru.  Obory byly od sebe odděleny mokřadní loukou, za se Rohanů se levá i pravá část louky začlenila k Malé oboře.  Obory vznikly za Valdštejnů, vrchnost od  70  let 16 století začala vykupovat a směňovat Dolnolomnické pozemky, dříve již zabrala části rolí Košovských a Chlumských.  Zcelováním pozemků se zkrátily i tři Dolnolomnické role.  V oblasti Tříštic zanikla políčka již v této době nejspíše nepoužívaná, o nich si povíme ale jindy. V této době byl kolem Tábora bílý (listnatý) les zvaný Doubravsko, Černý les (jehličnatý) zvaný smrčí se nacházel v oblasti kolem Dolního a Horního rybníka ve Velké oboře, dnes se tam říká Jezírko pod Táborem. Do začátku 19.stol. byla Velká obora na spojeném Chlumsko-Košovském katastru. Na stabilním katastru z r.1842 se největší část Velké obory nachází na Chlumském katastru, menší části Velké obory spadají pod Košovský katastr a Cidlinský katastr. Přes oblast obor vedly ve středověku uvozové cesty spojující Železnicko a Libuňsko s Lomnickem. Staré pomístní názvy najdete zatím na mapě Lomnice a okolí 2003 od aktualizace V3 a výše. A nově od září 2019 je bude obsahovat  i mapa Chlumu a obor 1683, která bude částečně nahrazovat zatím neveřejnou Velkou mapu Lomnických obor.  O oborách je psáno i v sekci o Lomnici a okolí - Jezera ve Velké oboře a obří sesuv. 
ve spolupráci s Mgr.Danou Grabcovou, za období pol.19.stol. -1910, velkoformát A1,A0
mapa tovarny mastných.JPG
lomnice 1926

lomnice 1926

lomnice nad popelkou mapa čísel popisných 1926
 Dle pěti katastrálních map ze státního okresního archívu v Semilech, které jsem doplnil o čísla popisná převodem parcelních na popisná. Kompletní sešit těchto převodů na kterém jsem ve svém volnu pracoval ve státním okresním archívu v Semilech je k dispozici u mě.   14.9-21.9.2000    100x70   mapa č.11

 

 

V roce 2015 jsem originál Wittmayera Zdenka z roku 1958 přescanoval, na mapě provedl četné úpravy, protože mapa ukazovala především katastrální stav, který se dost liší od pohledového. Mapu jsem vyčistil, doplnil jsem potoky a některé cesty které mapa neobsahovala.Upravil jsem silnice, dle SMO mapy z padesátých let a některé části mapy dle leteckých snímků. Dále jsem upravil pozice domů, obytnou plochu jsem vyznačil žlutě, původní mapa  je z menší části nečitelná, mapa byla seříznuta a zvětšena, chybějící čísla popisná dohledána z mapy 1926. Znovu byla vepsána popisná čísla přes grafický tablet . Poté byla mapa znovu vytištěna. Původní mapa je vlevo a vpravo je ta z roku 2015. Originál Wittmayera je uložen u Prášilů v Lomnici. Později jsme zjistili nedostatky na této mapě, oblast pod továrnou Mastných, která je nově překreslena dle dokumentů a podrobných katastrálních plánů pana Ing.Jindřicha Hýrka. A o to tu jde, mapy se časem stále zdokonalují, nejpřesnější mapu můžou společnými silami vytvořit občané tohoto města. Spolupráce vítána.   PŘEDĚLÁVÁM OBLAST PIVOVARU A LESNICKÉHO UČILIŠTĚ.
 
mapa 50 léta.jpg
mapa 50 léta.jpeg aktual.12.6.2016.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one